20.9.05

 

توانايی زبان فارسی در معادل‌سازی

نوشته ای از دکتر محمود حسابی

برای اين كه بتوان در يك زبان به آسانی واژه‌هايی در برابر واژه‌های بی‌شمار علمی پيدا كرد، بايد امكان وجود يك چنين اصول علمی‌ای در آن زبان باشد. می‌خواهيم نشان دهيم كه چنين اصلی در زبان فارسی وجود دارد و از اين جهت، زبان فارسی زبانی است توانا


Comments:
I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com
 
Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?