11.9.05

 
تاريخ درترانه هاى عاميانه
ترانه ها بر چند نوع هستند. اگر بخواهيم تقسيم بندى موضوعى براى آنها داشته باشيم مى توانيم به ترانه هايى كه براى زن ها ساخته شده، ترانه هايى كه شعارگونه هستند، ترانه هايى كه براى شاهان ساخته شده و غيره اشاره كنيم. اما اينها هركدام در موقعيت خاص خودشان پديد آمده اند. ترانه هايى كه شعارگونه اند حاصل يك رخداد اجتماعى است و جريانى است كه مردم در آن مشاركت داشته اند كه يا خلق الساعه توسط مردم ساخته مى شود يا يك عده يا يك جريان آن را مى سازند و در ميان مردم دهن به دهن اشاعه پيدا مى كند. شعار تابع روند نهضت هاى اجتماعى- سياسى جامعه است. اين نهضت ها و شورش ها و مطالبات همواره در تاريخ بوده است. خواه پيش از اسلام و خواه بعد از اسلام. طبعاً شعار در زمان هاى دور هم بوده است. اما به دلايلى كه پيشتر ذكر آن رفت در منابع تاريخى منعكس نشده يا بسيار گذرا به آن اشاره شده (متن کامل گفت وگو با محمداحمد پناهى (سمنانى) پژوهشگر تاريخ و فرهنگ عامه را اينجا بخوانيد.ه

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?