12.9.05

 

پژوهشی ارجمند از دکتر جليل دوستخواه
نشر آگه دومين ويرايش كتاب «حماسه ی ايران، يادمانی از فراسوی ِ هزاره ها» دربرگيرندهِ بيست و هشت گفتار، نقد، گفت و شنود ِ شاهنامه شناختی از دکتر جليل دوستخواه را همراه با چند پاسخ به نقد از ديگران در 677 صفحه منتشر کرده است.ه

Comments:
i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?